Click on image to enlarge
Yi girl

 

 

Yi girl

(52cm x 76cm) 1999


Copyright ©  Guan Weixing